Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi Sonuç Bildirgesi

Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi Sonuç Bildirgesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliğinde 9 – 13 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Katılımlı 2.Ulusal Biyosidal Kongresi başarı ile tamamlanmıştır. Bu vesile ile kongrenin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Kongre süresince biyosidal ürünlere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat, üretici sorunları, bitki koruma ürün uygulamaları, entegre vektör mücadelesi, ruhsatlandırma, laboratuvar uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği hususları, dezenfektanlar, işlenmiş eşya, hastanelerde biyosidal ürün kullanımı gibi çok sayıda konu başlığı tartışıldı.

Kongremize değişik branşlardan (başta halk sağlığı, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, biyoloji, kimya, ziraat mühendisliği vb) akademisyenler; pek çok Bakanlık, kamu kurum/kuruluşu, belediye çalışanı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeli, sivil toplum kuruluşları ve ilgili sektör temsilcileri katılım sağlamıştır.

Ülkemizden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği, Belediye Başkanları Birliği, Boya Sanayicileri Derneği, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Kimyagerler Derneği, Halk Sağlığı ve Haşere Kontrolü Derneği gibi çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum kuruluşu kurumsal olarak kongremizi desteklemiş, ayrıca birçok özel sektör kuruluşu kongremizin organizasyonuna katkıda bulunmuştur.

Avrupa Kimyasallar Ajansı, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü ve uluslararası firmalardan yabancı konuşmacılar organizasyonda yer aldı.

Kongremize yurtiçinden 125 ve yurtdışından 11 olmak üzere toplam 136 konuşmacı, 165 akademisyen, 73 öğrenci, 133 belediye çalışanı, 285 sağlık çalışanı, 28 hastane temsilcisi, 407 özel sektör temsilcisi, 360 kurs katılımcısı ile toplam 1587 kişi katılım sağlamıştır. Kongre boyunca 21 oturum, 3 konferans, 2 uydu sempozyum, 2 panel düzenlenmiştir.

Kongre süresince 320 kişiye “Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Eğitimi” 23 kişiye “Dosya Hazırlama ve Etiketleme Kursu” ve 285 kişiye “Biyosidal Ürün Piyasa Gözetim ve Denetimi Eğitimi” verildi.

Bu kapsamda, biyosidal ürünlere ilişkin çalışmaları daha geniş kesimlerle paylaşmak ve bilimsel zemine oturtmak amacıyla ulusal ve uluslararası katılımcıların desteği ile bu kongrede hem diğer ülke deneyimlerini öğrenme, hem de ülkemiz uygulamalarını tartışma imkânı bulduk.

Kongre süresince biyosidal ürünler konusunda ülkemizde uygulanan mevzuatı, bu mevzuatın nasıl ileriye götürülebileceğini, geleceğe yönelik atılması gereken adımlar ile çevre ve halk sağlığının korunması adına ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini tartıştık.

Bu tartışmalar neticesinde ana hatları ile aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır:
 

1. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Biyosidal Ürünler Regülasyonunun uyumlaştırılmasına yönelik atılan adımlar çevre ve halk sağlığı açısından önemlidir. Ancak uyumlaştırmanın Türk sanayicisine getirebileceği olası olumsuzluklar iyi değerlendirilmeli ve giderilmeye yönelik çalışılmalıdır.

2. Türkiye ile Avrupa Kimyasallar Ajansı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliği güçlendirilmeli, Türk uzmanlar bu kuruluşların çalışmalarına daha fazla destek sağlamalıdır.

3. Biyosidal ürün üretim yerleri ile alakalı problemler giderilmeli ve oluşturulacak mevzuat ile biyosidal ürün üretim kalitesi yükseltilmeli, Türkiye piyasasında daha kaliteli ve daha güvenli biyosidal ürünlerin satılmasına yönelik Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan çalışmalar desteklenmelidir.

4. Bitki koruma ürünleri uygulamaları ve satış yerlerine yönelik ilgili Bakanlıkça yapılan çalışmalara daha fazla ağırlık verilmelidir.

5. İklim değişikliği ve biyosidal kullanımı arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır.

6. Entegre vektör mücadelesinde belediyelerce yapılan çalışmalara yön verecek ve bilimsel verilere dayalı hazırlanacak bir doküman ile destek olunmalıdır.

7. Sadece üreticilerin değil son kullanıcıların da biyosidal ürün etiketleri ve kullanımına ilişkin farkındalığının artırılması gerekir.

8. Toplu yaşam alanlarında dezenfektan kullanımına ilişkin standartlar belirlenmelidir.

9. Gıda güvenliğinin sağlanmasında maksimum kalıntı limitlerinin belirlenmesi için disiplinlerarası bir çalışmaya ihtiyaç vardır.

10. Biyosidal ürün üretim yerleri ve uygulayıcılarında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik kurumlararası işbirliği kuvvetlendirilmeli, çalışanların farkındalığı ve eğitim düzeyleri artırılmalıdır.

11. Biyosidal ürün laboratuvarlarının akreditasyonu çalışmaları hızlandırılmalıdır.

12. Tarım çalışanları ve sağlık personeli biyosidal ve bitki koruma ürünlerinin sağlık üzerine olası etkileri ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmelidir.

13. Belediyeler ve hastaneler gibi büyük miktarda biyosidal ürün alımları yapan kamu kurumlarının bu alımlarda karşılaştıkları zorluklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar ilgili kurumlarca çözüme kavuşturulmalıdır.

14. İşlenmiş eşyalara ilişkin ulusal mevzuat biran önce yayınlanmalı ve Türk sanayicisinin uluslararası piyasalarda önü açılmalıdır.

15. Biyosidal ürünlere karşı direnç gelişimi ülkemiz açısından giderek artan oranda önem arz etmektedir. Direnç gelişimine ilişkin ülke genelinde bilimsel çalışmalar yapılmalı ve ulusal mevzuat buna göre yeniden şekillendirilmelidir.

16. Ülke genelinde biyosidal ürün uygulamaları elektronik ortamda ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı takip edilmeli, merkezi bir planlama yapılmasına imkân tanınmalıdır.

17. Artan kimyasal kullanımına bağlı halk sağlığı ve çevre sorunlarına karşı daha az riskli alternatif biyosidal ürünler desteklenmelidir.

Ülkemizde biyosidal alanında en kapsamlı katılım ile gerçekleşen kongrenin biyosidal ürünlere ilişkin üretim, pazarlama ve uygulama anlamında kamu ve özel sektör olmak üzere herkes adına amacına ulaşmış olduğunu görmenin gururunu yaşıyoruz.

Kongre düzenleme kurulu olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi başta olmak üzere Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi’ne emeği geçen herkese, Bilim Kurulu üyelerine, tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile tüm kongre katılımcılarına teşekkür ederiz.

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Biyosidal Kongresinde 23 – 27 Kasım 2016 tarihinde Antalya da buluşmak dileğiyle…
 

ULUSLARARASI KATILIMLI 2. ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ
KONGRE DÜZENLEME KURULU

Copyright © Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.