1. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi Sonuç Bildirgesi

1. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi Sonuç Bildirgesi

Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile 27-29/Mart/2017 tarihleri arasında birincisi düzenlenen Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi başarı ile tamamlanmış olup, Kongre’nin organizasyonunda emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederiz.

Kongre süresince çevresel ve mesleksel hastalıklara genel bakış, bu hastalıklara tıbbi yaklaşım, dünyada çevre ve is sağlığına yaklaşım ve modeller, sık görülen meslek hastalıklarından örnekler, mesleksel kanserler, çevresel ve mesleksel hastalıklara analitik toksikolojik yaklaşımlar ve konuyla ilişkili mevzuat ana başlıklarında toplam 57 konuşmacı bilgi aktarımında bulunmuş ve Mesleksel ve Çevresel Hastalıklarda Risk Değerlendirme, Odyometrik ve Radyografik İnceleme ve Değerlendirme, Sağlık Gözetimi, Meslek Hastalıklarının Tespitinde Rol ve Sorumluluklar konularını içerecek şekilde 2 ayrı kurs düzenlenmiştir.

Kongremizi; T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Çalışma Bakanlığı dışında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adli ve Klinik Toksikoloji Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Hacettepe Üniversitesi, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Derneği, İş Güvenliği Uzmanları Derneği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet ve Eğitim Kurumları Derneği, Otizm Dernekleri Federasyonu, S.B. Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Türk Biyokimya Derneği ve İşyeri Hekimleri Derneği gibi çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum kuruluşu desteklemiş, ayrıca birçok özel sektör kuruluşu da organizasyonumuza katkıda bulunmuştur.

Kongremize 16’sı yabancı, 7’si kurslarda eğitimci olmak üzere toplam 64 konuşmacı, 41 kurs katılımcısı, 279’u kamu ve 137’si özel sektörden olmak üzere 521 katılım gerçekleşmiştir. Kongre boyunca 11 ana oturum, 4 sözel bildiri oturumu, 2 konferans ve 2 workshop ve 2 kurs düzenlenmiştir.

Kongre süresince mesleksel ve çevresel hastalıklar kapsamında; mevcut sorunlar, dünyada uygulama modelleri, mevzuat yaklaşımı, hukuksal boyut, tıbbi yaklaşım, koruyucu ve önleyici hekimlik prensipleri, yeni model tasarımları, halk sağlığı boyutu, ilgili hastalıkların tespitinde yeni teknolojiler tartışılmıştır.

Bu tartışmalar sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2030 ajandasında “sağlık” en başta gelen hedeflerden birisidir. Koruyucu ve önleyici hekimliğin öncelendiği halk sağlığı politikalarının hayata geçirilmesi noktasında Mesleksel ve Çevresel Tıp kavramına verilen önem artırılmalıdır.

2. Çevresel ve Mesleksel Hastalıkların önlenmesi noktasında uluslararası modellerden yararlanmakla birlikte kendi ülke gerçeklerimize yönelik ulusal hedefler planlanmalı ve hayata geçirilmelidir.

3. Mesleksel ve Çevresel Hastalıkların tanınması ve önlenmesi için oluşturulan politikalarda paydaşlar doğru belirlenmeli, multidisipliner yaklaşım geliştirilmeli ve tüm paydaşların uyum içerisinde ve doğrudan yetkili-sorumlu olacağı modeller geliştirilmelidir.

4. Mesleksel ve Çevresel Hastalıkların tanısı ve bildirimini en üst düzeye taşıma açısından mevzuat değişikliği gereklilikleri saptanmalı, hukuksal altyapı ve politikalarda bu amaç doğrultusunda değişiklikler yapılmalıdır.

5. Hekimin mesleksel ve çevresel hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda karşılaştığı tüm zorluklar belirlenmeli ve bunu kolaylaştırma yönünde değişiklikler yapılmalıdır.

6. Mesleksel ve Çevresel hastalıkların tanısında yeni teknolojik yöntemler ilgili uzmanlara öğretilmeli, sahada yaygınlaştırılmalı ve ulaşılabilirliği kolaylaştırılmalıdır.

7. Mesleksel ve Çevresel Hastalıkların Tıbbi ve Yasal Tanısı arasındaki ayrım netleştirilmeli, hekimin sorumluluk sınırları tanımlanmalı ve bu sınırlar dahilinde, gündelik pratiğinde meslek ve çevre hastalığı tanı ve bildiriminin önündeki zorluklar kaldırılmalıdır.

8. Temel Sağlık Hizmetleri ile İş ve Çevre Sağlığı Hizmetlerinin entegrasyonu sağlanmalı ve bunu sağlayacak modeller sağlık hizmet sunumu açısından hayata geçirilmelidir.

9. Hastalıkların sınıflandırılması açısından aktif olarak kullanılan uluslararası sistemler ile mesleklerin eşleştirilmesi noktasında hali hazırda ülkemizde kullanılan sistem geliştirilmeli, kullanımı daha kolay ve yaygın hale getirilmeli; Sağlık Bakanlığı bu modeli kendi öz modelimiz olarak tüm dünyaya tanıtmalıdır.

10. Mesleksel ve Çevresel Hastalıkların gerek önlenmesi, gerekse tanı ve tedavisi noktasında eğitim faaliyetleri öncelik verilmeli, bu yönde yapılan her türlü çabaya ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları maddi-manevi desteklerini artırmalıdırlar.

11. Alanla ilgili tüm disiplinleri değişik platformlarda aktif olarak katılım ve destekleri artırılmalı, devletin bu noktadaki bütünleştirici rolü güçlendirilmeli ve bu hedefler tüm mevzuatlarda vurgulanıp desteklenmelidir.

12. Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar konusunda çaba ve emek sergileyen tüm sivil kurum ve kuruluşlar teşvik edilmeli, aktif katılımlarının sağlanacağı platformlar oluşturulmalıdır.

13. Çevresel ve Mesleksel Hastalıklar konusunda tıbbi ve çevresel boyut yanında ekonomik boyut da dikkate alınmalı, korunmanın en insancıl ve ucuz yöntem olduğu prensibi önemle vurgulanmalıdır.

14. Personel yetersizliği sorunu noktasında yetiştirilmiş ara işgücünün sahaya aktif olarak katkı sağlayacağı modeller tasarlanmalı ve hayata geçirilmelidir.

15. Bu alanda yapılacak tüm bilimsel çalışmalara yoğunluk kazandırılmalı, projelerle desteklenmeli ve özellikle kamu destekli projelerde öncelik verilmelidir.

16. Tarımda İş ve Çevre Sağlığı açısından mevzuat eksikleri belirlenmeli, gerekirse yeni hukuksal düzenlemelere gidilmelidir.

17. İş ve Çevre Sağlığı konusunda toplumun bilinç ve farkındalık düzeyi artırılmalı ve aktif katılımı sağlanmalıdır.

18. Tıbbi Jeoloji, nanotoksikoloji, ergonomi, işyerinde psikososyal stres, mobbing, çevresel gürültü, genotoksikoloji vb gibi çok önemli kavramlar olup kısmen geri planda kalmış başlıkların geliştirilmesi ve öncelenmesi için gerekli çaba gösterilmelidir.

19. İş ve Çevre Hukuku tüm kapsam ve kavramlarıyla ulusal politikalarda öncelenmeli, ülkemizin ihtiyaç duyduğu değişiklik ve düzenlemeler ivedilikle yapılmalı ve hayata geçirilmesi noktasında hedef ve yöntemler belirlenmelidir.

1.ULUSLARARASI MESLEKSEL ve ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESİ
DÜZENLEME KURULU

Copyright © Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.